írta: FábiánEmese

2015/10/07

Azezüstfertőtlenítőhatását már azókoriakisismerték. A kútbadobáltezüstpénzekrégenéleteketmentettek.

Számostörténelmipéldáttalálunkarra, hogyazemberekbizonyosezüsttárgyakathasználtakfertőtlenítésreésbetegségekmegelőzésére. Hérodotoszpéldáulbeszámolarról, hogy a perzsakirályok sosem indultakútnakazezüstkorsókatszállítókocsinélkül. A rómaiakezüstérmékettartottakazedényeikben, a kínaicsászárokpedigezüstpálcikákkalettek. A középkorban a tehetőseurópaicsaládokezüstkanalatadtak a gyerekeknek, hogyaztszopogassák. A 20. századbanaztán a NASA fejlesztettetovábbazezüstionizációstechnikátazűrbeszállítottvízkészletektisztántartására.

Hogyanműködik?
Azoligodinamikus – önfertőtlenítő – hatást, melyet már évezredekótahasználtak, először egy svájcibotanikus, Karl Wilhelm von Nägeliírtale 1893-ban. Dokumentálta, hogykülönbözőfémionok – azezüstmellettpéldául a réz, a vas, a cink ésaz alumínium – károshatássalvannakegyesmikroorganizmusokra. Mára többkutatásisszületett a témában, melyekbebizonyították, hogyazezüstionokkörülbelül 650 félekórokozótpusztítanak el, emellett a penészgombákellenishatásosak. Ezüstionokatazezüstelektrolízisévelhoznaklétre, illetveazokazezüstalkotóelemeinekoldódásasoránkeletkezhetnek.

Azegyiklegelterjedtebbhasználati forma, hogyvalamilyenbevonathozadnakezüst-kloridot, melyben a légnedvességhatásáraioncserejönlétre. Azezüstionok a tárgyfelszínénkoncentrálódvaantibakteriálishatástfejtenekki: kötéstalkotnak a mikrobákkal, felszakítják a sejtfalukat, a sejtekbekerülvepedigfelgyorsítják a reaktívoxigéngyökökképződését. Megváltoztatják a sejtenergiatermeléséhezszükségesenzimeket, gátolják a DNS reprodukcióját, és a sejthamarosanelpusztul. Azezüstionokmintegy 650 félekórokozótképesekelpusztítani, hatásosvédelmetnyújtanakpatogénbaktériumokkaléspenészgombákkalszemben.

Hol / mibenhasználható?
Manapságegyretöbbhelyenhasználjákazezüstötfertőtlenítésreazorvostudománytólkezdve a háztartásig. Létezik már ezüsttelbélelt, illetveezüstlemezekettartalmazómosógép, amelyképes már 30 fokoniselpusztítani a baktériumokésgombákközel 100 százalékát (nemrégibenolyanmosógépetfejlesztettkiazegyikgyártó, amelyezüstionokatbocsátki, hogymegelőzze a mosássoránesetleg a textilenmaradószennyeződésekbőladódófertőzéseket). Hasonlóelvenműködikazezüsttelellátottmosogatógépés a hűtő, sőt, ezüstbevonatúwc-ülőkeislétezik. Felületvédelemezüstiontechnológiahasználatával. A legtöbb, háztartásbanhasználtanyagba a gyártássoránezüstsókeverhető, ígyszintemindent el lehetlátnitartósvédelemmel. Ilyenmegoldásokkalfoglalkozikpéldául a hazai CZEBE-MED is.
ímenéhánypélda a teljesség igénye nélkül:
Padozat, parketta, falazat, csempe, mennyezet, álmennyezet, műszerek, gépek, berendezések, bútorok, gyerekágyak, betegágyak, székek, lámpatestek, polcok, asztalok, ajtók, kilincsek, kapaszkodók, csapok, csaptelepek, légkondicionálóberendezésekésvezetékeinekbelsőfelülete, csővezetékek, panelek, acéltartószerkezetek, konzolokésmindenegyéb: műanyag, papír, tintaanyagábaintegrálvaésamifesthető, mégüvegis,

Ezkülönösenolyanhelyekenjöhetjól, ahol a fokozotthigiéniaikövetelményekerreokotadhatnak vagy igénymerülfelrá. Néhánypélda: Kórházak, klinikák, orvosirendelők, élelmiszerelőállítók, feldolgozókésraktárak, hűtőházak, bankok, önkormányzatok, bölcsődék, óvodák, iskolák, tömegközlekedésieszközök, gyógyszertárak, fürdők, szállodák, éttermek, üzemikonyhák, szupermarketek, hentes- éspéküzletek, de sajátotthonikörnyezetegységeiésberendezéseiishigiénikusabbátehetőek – konyha, fürdő, gyerekszobaésezekhasználatitárgyai.

Ezüstgazdaságihatása
A várhatóéletkorés a krónikusbetegekszámánaknövekedésetovábbemeliazinfekciósszövődményekszámátéssúlyosságátis. Eközben a kórokozókrendkívülialkalmazkodóképessége, valamintazantibiotikumoktúlzott, indokolatlanhasználataés a higiénésszabályok, ajánlásokbenemtartásakövetkeztébennő a gyógyszerrezisztenstörzsekszáma, melyekegyrenagyobbterheketrónakazegészségügyiellátásra, pl.: antibiotikum költség, elhúzódókórháziápolás, legrosszabbesetbenazelhalálozásésesetlegesperköltségek. (Azegészségügyiintézményekbenszerzettkórházitörzsekáltalmegfertőződöttbetegekkezelésesokszortöbbekerül, mint egy fertőzésveszélyeshelyiségpl. műtő, invazívbeavatkozásokatvégzőszakrendelőteljesantibakteriálisbevonatánakelkészítése.) Kijelenthetjüktehát, hogyazezüstnek a népegészségügyijelentőségénkívüljótékonyhatása van a gazdaságrais, javasolttehátélniazezüstjelentettemegoldásokkal, mintlehetőségekkel.